Видавнича діяльність

Українська Асоціація Нейрохірургів є видавцем Ukrainian Neurosurgical Journal http://theunj.org/.

Журнал публікує матеріали, що стосуються фундаментальних і клінічних досліджень в нейрохірургії, а також нейрорадіології, отоневрології, клінічній нейрофізіології, органічній неврології, нейроімунології, нейробіхіміі, нейропатоморфології та інших суміжних областях; висвітлює організаційні питання охорони здоров’я в галузі нейрохірургії; друкує інформацію про діяльність Української Асоціації Нейрохірургів.

У своїй діяльності редакція журналу спирається на Рекомендації по проведенню, опису, редагуванню і публікації результатів наукової роботи в медичних журналах Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE) http://www.icmje.org/recommendations/ та рекомендації Комітету з наукової етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) https://publicationethics.org/.

Редакційна політика

Політика рецензування

Рекламна політика

Політика етики досліджень

Політика інформованої згоди

Процес обробки справ, що вимагають виправлень, відводів і висловлення стурбованості редакції

 

The Ukrainian Association of Neurosurgeons is the publisher of the Ukrainian Neurosurgical Journal http://theunj.org

The Ukrainian Neurosurgical Journal is covering basic and clinical researches on neurosurgery, including neuroradiology, otoneurology, clinical neurophysiology, organic neurology, neuroimmunology, neurochemistry, and neuropathology; publishes issues of public health organization in the field of neurosurgery; informs on the activities of the Ukrainian Association of Neurosurgeons.

The Editorial board follow the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals of the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) http://www.icmje.org/recommendations/and the Recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/

Editorial Policies

Peer review policy

Advertising policy

Research ethics policy

Informed Consent Policy

The process for handling cases requiring corrections, retractions, and editorial expressions of concern