СТАТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ НЕЙРОХІРУРГІВ

Третя редакція
м. Київ - 2017р. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НЕЙРОХІРУРГІВ» (надалі – Асоціація) – це всеукраїнська громадська організація, яка діє на всій території України, на добровільних засадах об'єднує лікарів-нейрохірургів та лікарів суміжних спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою. Діяльність Асоціації спрямована на сприяння розвитку нейрохірургії, захист законних інтересів членів Асоціації, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів, підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог, що базуються на ідеях гуманності, взаєморозуміння і взаємодопомогита не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності. Асоціація є членом Європейської Асоціації Нейрохірургічних Товариств (EANS) та Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств (WFNS).
1.2.Діяльність Асоціації здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства та цього Статуту.
1.3.Асоціація створена та діє на принципах:
Добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4.Асоціація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Асоціація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, у тому числі і валютні. Асоціація користується рівними правами i несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки i штампи з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Пленумом Асоціації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
1.5. Найменування організації:
1.5.1.Повне найменування:
- українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НЕЙРОХІРУРГІВ»;
- англійською мовою – UKRAINIAN ASSOCIATION OF NEUROSURGEONS;
1.5.2. Скорочене найменування:
- українською мовою – ГО «УАН»;
- англійською мовою – UAN.
1.6. Організаційно-правова форма Асоціації: Громадська організація.
1.7.Місцезнаходження (юридична адреса): 04050, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Платона Майбороди, будинок 32.
1.8.Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями майном, яке їй належить і на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладено стягнення. Держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, як і Асоціація не відповідає за зобов'язання держави, її органів і організацій.

2. ОСНОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку нейрохірургії, захист законних інтересів членів Асоціації, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів, підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог.

3. ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Основними завданнями Асоціації є:
- Розповсюдження та забезпечення вільного доступу до інформації, вільного обміну знаннями та досвідом у галузі нейрохірургії.
- Поширення фахової інформації та забезпечення вільного доступу до неї, а також, підтримка обміну знаннями та досвідом у галузі нейрохірургії.
- Сприяння навчанню та підвищенню кваліфікації вітчизняних нейрохірургів, як в Україні, так і за кордоном.
- Сприяння організації навчальних та дослідницьких програм у галузі нейрохірургії.
- Проведення експертних оцінок у галузі нейрохірургії, акредитації, атестації, ліцензування, сертифікації.
- Розробка конкретних пропозицій (практичних рекомендацій) по вирішенню актуальних проблем фундаментального та прикладного характерів в галузі нейрохірургії.
- Розробка клінічних настанов, протоколів, стандартів і системи управління якістю надання нейрохірургічної допомоги.
- Організація та проведення нейрохірургічних конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок (в тому числі міжнародних), майстер-класів, виступів українських та іноземних фахівців, обмін спеціалістами для навчання та обміну досвідом.
3.2.Для виконання статутних завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку:
- Може вступати в громадські міжнародні (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, укладати відповідні угоди з питань, що стосуються статутної діяльності та не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
- Має право розповсюджувати на безприбутковій основі фахові наукові журнали, збірки, монографії, буклети, тощо, а також на безприбутковій основі створювати та розповсюджувати, за допомогою засобів масової інформації та сучасних інформаційних технологій, навчальні, наукові, медичні та інформаційні програми.

4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1.Членство в Асоціації є індивідуальним.
4.2.Членство в інших організаціях не заперечує членство в Асоціації.
4.3.Членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які мають вищу медичну, технічну та іншу освіту, працюють у галузі нейрохірургії, суміжних спеціальностях, або активно сприяють її діяльності та мають стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років, визнають цей Статут, виконують його вимоги і беруть участь в діяльності Асоціації.
Іноземні члени Асоціації можуть мати статус асоційованого або почесного.
У категорію асоційованих можуть бути переведені члени Асоціації, які припинили практичну лікувальну і педагогічну діяльність через вихід на пенсію, або через інші причини.
Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України та інших країн, які є визнаними лідерами міжнародного масштабу в різних галузях нейронаук і які сприяють діяльності Асоціації. Кількість почесних членів обмежена 15 особами.
4.4. Прийняття у члени Асоціації проводиться на підставі особистих заяв громадян за рішенням Правління Асоціації.
4.5.Члени Асоціації платять членські внески згідно з Положенням про порядок внесення та розміри вступних та членських внесків.
4.6. Виключення з членів Асоціації проводиться за власним бажанням у тому ж порядку, що й вступ. Член Асоціації вважається виключеним з моменту подання відповідної заяви.
4.7.Члени Асоціації, які систематично не виконують своїх обов’язків та інших вимог цього Статуту, рішень керівних органів Асоціації, або скоїли вчинок, що ганьбить членів Асоціації, чи намагались використати своє членство в Асоціації з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності, виключаються рішенням Правління Асоціації з її членів.
4.8.Член Асоціації, який не вносить протягом 12-ти місяців членські внески, вважається таким, що вибув із членів Асоціації, що оформляється рішенням Правління Асоціації.
4.9.Члени Асоціації мають право:
- обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
- брати участь у всіх заходах Асоціації (з правом голосу);
- представляти Асоціацію на міжнародних заходах (конгресах, конференціях та ін.);
- друкуватись в органах друку Асоціації і безкоштовно одержувати друковану періодику Асоціації.
- одержати диплом члена Асоціації;
- одержувати інформаційну та іншу допомогу з боку Асоціації під час проведення навчання, у тому числі циклів по підвищенню кваліфікації;
- одержувати різноманітну інформацію з питань діяльності Асоціації;
- звертатися з заявами, запитаннями і пропозиціями до будь-якого органу Асоціації і отримувати відповіді на них по суті.
4.10.  Члени Асоціації зобов’язані:
 • дотримуватись вимог Статуту Асоціації;
 • виконувати рішення З’їзду та керівних органів Асоціації;
 • своєчасно вносити членські внески;
 • сприяти досягненню основних завдань та мети Асоціації.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1.Керівними органами Асоціації є З’їзд і Правління. Найвищим органом Асоціації є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на 4 (чотири) роки. Норми представництва на З’їзд встановлюються Правлінням Асоціації. Позачергові З’їзди скликаються за рішенням Правління, контрольно-ревізійної комісії або на вимогу не менше ніж 10% членів (учасників) Асоціації, які з метою організації скликання та проведення З'їзду визначають спеціально уповноваженого на це члена (учасника) Асоціації з числа ініціаторів скликання З'їзду. З’їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів.
5.1.2. Виключною компетенцією З'їзду є:
 • затвердження Статуту і внесення до нього змін та доповнень;
 • затвердження та заслуховування програми діяльності Асоціації, звітів про її роботу, а також звіту Ревізійної комісії;
 • вибори Президента;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації.
 • прийняття рішення щодо відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації приймаються 3/4 (трьома четвертими) делегатів, присутніх на засіданні З’їзду Асоціації.
5.1.3. З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини делегатів з'їзду, а його рішення правомочними, якщо за них проголосувало більше половини від числа присутніх.
5.2. До компетенції З’їзду належить:
- Затвердження Статуту Асоціації та внесення змін і доповнень до нього;
- Вибори делегатів (першого, другого, альтернативного) до Європейської Асоціації Нейрохірургічних Товариств (EANS) та Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств (WFNS);
- Обрання Президента, Віце-президента, відповідального секретаря та контрольно-ревізійної комісії терміном на 4 (чотири) роки. Президентом, віце-президентом, відповідальним секретарем не можуть обрані особи, яким на момент виборів виповнилося 65 років;
- Прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації;
- Затвердження звітів Правління і контрольно-ревізійної комісії.
- До компетенції З’їзду належить також вирішення будь якого питання з діяльності Асоціації.
5.3. В період між З’їздами діяльність Асоціації здійснюється Правлінням на чолі з Президентом. Пленуми Правління проводяться не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними при наявності більш як половини членів Правління. Рішення приймаються більшістю голосів.
5.4. До складу Правління входять Президент, Почесний Президент, Президент-елект, віце-президент, відповідальний секретар, скарбник, попередній Президент, попередній віце-президент, попередній відповідальний секретар, голови відокремлених підрозділів Асоціації, директор Головної установи України в галузі нейрохірургії, Головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності «нейрохірургія». Президент, віце-президент та скарбник не можуть бути членами одного осередку Асоціації. Посадові особи Асоціації обираються на З’їзді Асоціації більшістю голосів. На З’їзді обирається Президент наступного з’їзду, який є його організатором. Президент Асоціації обирається терміном на 4 (чотири) роки, не більше 2 (двох) разів поспіль. Попередній Президент є Почесним Президентом Асоціації.
5.5. Правління визначає поточні завдання діяльності Асоціації, реалізує рішення З’їзду Асоціації та:
- Затверджує перспективний і поточні плани роботи;
- Вирішує, в особливих випадках, питання про виключення із членів Асоціації.
- Затверджує річний бюджет Асоціації, розглядає питання про його виконання, кошторис доходів і витрат, структуру штатів;
- Пропонує зміни та доповнення до статуту з наступним їх затвердженням на З’їзді Асоціації, в тому числі погоджує зміни до Статутів (положень) місцевих осередків;
- Координує діяльність всіх ланок Асоціації, створює постійні та тимчасові комісії з окремих напрямків роботи Асоціації та затверджує положення про них, заслуховує звіти про їх роботу, розглядає та затверджує заходи щодо морального та матеріального стимулювання членів Асоціації;
- Обговорює питання, пов'язані з участю Асоціації в діяльності міжнародних організацій, розглядає пропозиції щодо створення Асоціацією господарських структур;
- Обирає Президента-елект не пізніше ніж за два роки до проведення наступного З’їзду;
- Обирає скарбника на чотирирічний термін;
- Інформує громадськість про діяльність Асоціації;
- Скликає з’їзди, конференції, семінари Асоціації та Пленуми Правління;
- Здійснює в межах, затверджених З’їздом, розпорядження майном та коштами Асоціації.
5.6. Керівництво роботою Асоціації в період між Пленумами Правління здійснює Президент.
5.7. Президент:
- Представляє без доручення Асоціацію перед усіма юридичними і фізичними особами;
- Укладає договори від імені Асоціації;
- Відкриває та закриває рахунки в банках;
- Керує роботою Правління, виступає із звітами про роботу Правління на З’їздах та Пленумах Правління;
- За поданням відповідального секретаря призначає персональний склад секретаріату.
5.8. У випадках тимчасової відсутності Президента його обов'язки виконує віце-президент.
5.8.1. Віце-президент:
- Представляє без доручення Асоціацію перед усіма юридичними і фізичними особами;
- Укладає договори від імені Асоціації;
- Відкриває та закриває рахунки в банках;
- Керує роботою Правління, виступає із звітами про роботу Правління на З’їздах та Пленумах Правління;
- За поданням відповідального секретаря призначає персональний склад секретаріату.
5.9. Відповідальний секретар Асоціації:
- Керує секретаріатом, на який покладені такі завдання:
- Представляти без доручення Асоціацію перед усіма юридичними і фізичними особами;
- Підготовка засідань правлінь, проектів перспективних і поточних планів роботи;
- Встановлення постійних зв'язків з відокремленими підрозділами Асоціації;
- Укладання договорів від імені Асоціації;
- Підтримання робочих контактів з усіма партнерськими організаціями в Україні і за її межами з питань діяльності Асоціації;
- Здійснення постійного контролю за надходження і відрахуванням коштів на рахунках Асоціації.
5.10. Скарбник Асоціації проводить роботу по збору та обліку вступних та щорічних внесків членів Асоціації.
5.11. Контрольно-ревізійна комісія Асоціації обирається делегатами З’їзду на 4 (чотири) роки і не більше, як на 2 (два) терміни поспіль. Члени ревізійної комісії не можуть бути обраними в керівні органи Асоціації.
Контрольно-ревізійна комісія:
- Стежить за відповідністю діяльності Правління вимогам Статуту Асоціації;
- Контролює правильність проведення фінансових операцій;
- Розглядає конфліктні ситуації всередині Асоціації;
- У разі грубих порушень Статуту з боку керівництва Асоціації, приймає ухвалу про скликання позачергових з’їздів Асоціації.
- Контрольно-ревізійна комісія має право перевіряти будь-які види діяльності суб’єктів Асоціації, установ та організацій, заснованих Асоціацією.
- До своєї діяльності Контрольно-ревізійна комісія має право залучати компетентних осіб, які не є членами Асоціації.
- Контрольно-ревізійна комісія підзвітна тільки З’їзду.
5.12. Основу асоціації складають її обласні (місцеві) осередки, які створюються при наявності не менше 5 членів. Обласний (місцевий) осередок в разі його державної реєстрації набуває статусу юридичної особи. В цьому випадку такий осередок діє на підставі свого Статуту (положення), який приймається на загальних зборах осередку і затверджується Правлінням Асоціації. Статути (положення) обласних (міських) осередків Асоціації не повинні суперечити Статутові Асоціації.
Асоціація може створювати відокремлені підрозділи, які створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання, при наявності не менше 3 чоловік. Відокремлені підрозділи створюються за рішенням Правління, які приймаються у відповідності до цього Статуту. Відокремлені підрозділи в своїй діяльності керуються цим Статутом та Положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Правлінням Асоціації. Відокремлені підрозділи використовують майно Асоціації в межах, визначених Загальними зборами та Правлінням Асоціації.
Всі відокремлені підрозділи прямо підпорядковуються Правлінню Асоціації. Рішення про припинення діяльності (саморозпуск, закриття) відокремленого підрозділу приймається Правлінням відповідно до цього Статуту.

6. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

6.1. Власністю Асоціації є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної діяльності.
6.2. Асоціація, для виконання своїх статутних цілей має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке, відповідно до закону, передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження).
6.3. Кошти та майно Асоціації формуються з:
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, спонсорської допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів, міжнародних фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін;
 • благодійних внесків і пожертвувань, наданих фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • членських внесків;
 • спонсорських надходжень та цільового фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних організацій;
 • надходжень від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;
 • цільових надходжень на виконання благодійних програм.
6.4. Кошти використовуються на виконання статутних завдань, статутної мети Асоціації;
6.5. Асоціація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в податкових органах та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.
6.6. Отримані доходи або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
6.7. Отримані доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
6.8. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення.
6.9. Діяльність Асоціації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.
6.10. Майно Асоціації, ні за яких умов, не може бути відшкодовано на користь фізичних осіб.

7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Асоціацією, а також невтручання органів державної влади. Звітування керівних органів перед членами Асоціації з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань, проводиться на З’їзді.
7.2. Президент Асоціації має у 30 денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
7.3. Пленум має забезпечити для членів Асоціації вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.
7.4. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів можуть бути оскаржені до Правління Асоціації. Такі скарги розглядаються в обов’язковому порядку протягом 60 днів з дня надходження.
7.5. За результатами розгляду таких скарг Правління приймає рішення про задоволення скарги або відмови у задоволенні скарги у зв’язку з відсутністю підстав.
7.6. Рішення, дії та бездіяльність Правління можуть бути оскаржені на З’їзді, який приймає рішення щодо поданої скарги.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:
 • за рішенням З’їзду, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
8.2. Реорганізація Асоціації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення З’їзду про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання.
8.3. Вступ Асоціації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення її діяльності.
8.4. Асоціація вважається такою, що припинила свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
8.5. Припинення діяльності Асоціації відбувається в порядку, визначеному Законом України"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
8.6. У разі припинення діяльності Асоціації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

9.1.Внесення змін до статуту / затвердження нової редакції статуту затверджується рішенням З’їзду Асоціації.
9.2.Рішення про внесення змін до статуту/затвердження нової редакції статуту можуть прийматися 3/4 (трьома четвертими) делегатів, присутніх на засіданні З’їзду Асоціації.
9.3.Рішення про внесення змін до статуту / затвердження нової редакції статуту оформлюється протоколом у порядку, визначеному законодавством.